Cranab värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Cranab samlar in och behandlar personuppgifter. Vid frågor kring IT-skydd, vänligen kontakta oss på info@cranab.se

Cranab AB (en svensk juridisk person med organisationsnummer 556081-5556) är Personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter vi samlar in såväl online som offline.

Syftet med denna policy är förklara hur och varför vi behandlar dina Personuppgifter, vilka Personuppgifter vi behandlar, hur länge de sparas samt hur du kan begära att dina Personuppgifter rättas eller raderas. Denna policy kan komma att uppdateras och senaste version finns alltid tillgänglig på vår webbplats.


Hur och på vilka grunder behandlar vi dina Personuppgifter?

Vi är medvetna om och uppskattar det förtroende du ger oss när du förser oss med dina Personuppgifter och vi värnar om din integritet.

När ni kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss eller genom att skicka in en intresseanmälan accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Cranab använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.


För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vi samlar in Personuppgifter för att;
• förse dig med produkter och tjänster, inklusive att kontrollera att du är berättigad till vissa inköp och tjänster, och för att erbjuda dig utökade erbjudanden och erfarenheter
• fullfölja en rekryteringsprocess, ta emot ansökningar och CV, föra intervjuanteckningar och få uppgifter från referenser
• lämna information om uppdateringar eller förändringar gällande våra produkter och tjänster
• erbjuda service och tjänster för din maskin
• lämna information om produktutveckling, till exempel för att förbättra maskinens prestanda, kvalitet och säkerhet
• uppfylla lagkrav eller begäranden från myndigheter
• informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang
• utvärdera och förbättra vårt erbjudande och vår kommunikation med kunder och intressenter
• utföra marknadsundersökningar

Den information du ger oss, inklusive finansiell information och information vi samlar in själva, för att kunna uppfylla vår affärsöverenskommelse, innebär en kontraktuell grund för behandlingen av dessa personuppgifter. Andra grunder för att vi kan samla in och behandla personuppgifter kan t.ex., förutom ett uttryckligt samtycke, vara rättsliga förpliktelser samt berättigat intresse efter en intresseavvägning.

Cranab kommer endast att behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga i relation till det syfte för vilket de har samlats in.

Vilken information samlar vi in?

Denna integritetspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv eller ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, skickar in en intresseanmälan, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper våra produkter eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon.

Sådana uppgifter kan vara:
• Din kontaktinformation (namn, företag, adress, telefonnummer, e-postadress o.s.v.)
• Demografisk information (ålder, kön, yrkesroll o.s.v.)
• Personlig information (födelsedatum, anställning, hur du föredrar att bli kontaktad o.s.v.)
• Maskininformation (modell, serienummer, inköpsdatum, servicehistorik o.s.v.)
• Uppgifter i samband med köp och användning av våra produkter och tjänster (kundens preferenser och inställningar, inköpshistorik o.s.v.).

Vi är särskilt försiktiga om och när vi samlar in och behandlar Känsliga Personuppgifter, enligt krav i tillämplig lagstiftning.

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Cranab behandlar personuppgifter inom EU/EES och i det fall överföring av personuppgifter sker till land utanför aktuellt område kommer Cranab vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.


Hur länge sparar vi personuppgifterna?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilken uppgiften samlades in och som beskrivs i denna policy, eller för att utföra våra åtaganden och så länge så länge vi är ålagda att behålla dem enligt lag.


Hur kan vi komma att dela informationen?
Cranab kan, för att fullfölja våra åtaganden gentemot våra kunder och andra intressenter, komma att dela dina personuppgifter med en tredje part såsom återförsäljare, leverantörer och kontraktsverkstäder.

Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med en myndighet om vi är skyldig att göra det enligt lag, eller du godkänt att vi gör det.

I den omfattning sådan delning sker vidtar Cranab alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst och eventuella andra otillåtna former av behandling.


Hur hanteras dina uppgifter vid marknadsföring?
Vi kan förse dig med information om nya produkter, tjänster, evenemang eller liknande marknadsföringsaktiviteter. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part och vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för deras marknadsföringssyften.


Hur hanterar vi Personuppgifter på webben?

I allmänhet kan du besöka Cranab’s webbplatser utan att berätta vem du är eller avslöja någon information om dig själv. För att kunna förse dig med vissa tjänster eller erbjudanden behöver vi dock oftast registrera vissa personuppgifter, vilka du i så fall förser oss med, till exempel ditt namn och din e-postadress.

Dina rättigheter till utdrag, rättelse och radering

Du kan så länge dina personuppgifter finnas lagrade begära att få ut utdrag på uppgifterna eller få uppgifterna rättade eller raderade. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter relaterade till dig vi behandlar, var personuppgifterna samlas, syftet med behandlingen och med vilka mottagare eller kategorier av mottagare personuppgifterna delas. Du har även rätt att begära att vi rättar, blockerar eller raderar eventuell felaktig information relaterad till dig. Din begäran ska behandlas skyndsamt och korrekt. Begäran att radera Personuppgifter behandlas med hänsyn till eventuella tillämpliga lagkrav. I de fall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av uppgifterna kommer dessa uppgifter inte att användas i andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, som för Sveriges del är Datainspektionen.

Om du önskar kontakta oss med anledning av vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att göra det på e-postadress info@cranab.se

----
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 26 April 2018.

FaLang translation system by Faboba